Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
Adviseur Corporate Governance

 • De onafhankelijke autoriteit op het gebied van advisering omtrent de geldende Corporate Governance regelgeving
 • Een professionele organisatie die voldoet aan de gestelde advies kwaliteitsnormen en  conform de vastgestelde procedures werkt
 • De procesfacilitator om de kaders voor het effectief functioneren van de AvA en de toezichthouder vast te stellen om zodoende de kwaliteit van de beginselen van behoorlijk bestuur binnen de overheidsentiteiten te waarborgen

Visie


SBTNO streeft er naar om de adviserende toezichthoudende functie van de overheidsstichtingen en –vennootschappen, waarbij het Land Curaçao nauw betrokken is, op een consistent hoog niveau te waarborgen. Het bureau zal door de stakeholders erkend moeten worden als de objectieve deskundige op het gebied van advisering en toezicht omtrent Corporate Governance regelgeving in het algemeen en het opstellen van normeringskaders en toezichthoudende processen in het bijzonder. Binnen vijf jaar wil SBTNO zich positioneren als:

 • Het uitbrengen van kwalitatief hoogstaande en onafhankelijke adviezen
 • Het medevaststellen van heldere en effectieve normerings- en toezichthoudende kaders
 • Het stimuleren van betrokken partijen om binnen de gestelde Corporate Governance kaders te opereren
 • Het gericht aandacht schenken aan zowel de toezichthouder als aan de aandeelhouder over de handelswijze binnen de gestelde regelgeving
 • Het frequent en duidelijk communiceren met alle betrokken stakeholders
 • Het innemen van een constructieve maar onafhankelijke positie
 • Het aanreiken van kennis aan alle stakeholders
 • Het optreden als procesfacilitator voor educatieve doeleinden zodat de toezichthouder haar taak adequaat uit kan laten voeren.

Organisatie

Missie 


SBTNO geeft richting aan en schept duidelijkheid omtrent de regelgeving over het toezicht op entiteiten waar de overheid een nauwe actieve betrokkenheid mee heeft.  
De SBTNO doet dit door:

De SBTNO is ingesteld om als onafhankelijke organisatie die de aandeelhouder, de openbare rechtspersoon Curacao  dan wel de vertegenwoordiger van de aandeelhouder de Minister dan wel de Ministers of de Regering als orgaan van een overheidsstichting gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien op de haar bevoegde terreinen. Om duidelijk te maken hoe de relaties met de verschillende stakeholders lopen is het onderstaande schema opgenomen.