Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
Adviseur Corporate Governance

Adviezen 2015


Adviezen 2015

SBTNO is ingesteld om als onafhankelijke organisatie die de aandeelhouder, de openbare rechtspersoon Curacao dan wel de vertegenwoordiger van de aandeelhouder de Minister dan wel de Ministers of de Regering als orgaan van een overheidsstichting gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien op de haar bevoegde terreinen.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader, binnen 4 weken na ontvangst van de melding, te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance.   In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen. 

Op grond van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader, binnen 4 weken, te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curacao (Code Corporate Governance). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen. 

Conform artikel 4 vierde lid van de Landsverordening corporate governance wordt binnen twee weken na het uitbrengen van een door de adviseur corporate governance gegeven advies, dat advies door de adviseur geplaatst op een eigen website.