De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (“SBTNO”) is op 16 januari 2012 bij notariële akte opgericht als een onafhankelijk advies- en toezichtorgaan dat de overheid gevraagd en ongevraagd advies geeft en toezicht houdt op verschillende gebieden. 

De openbare rechtspersoon het Land Curacao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance, een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met de bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 - 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie de SBTNO.

De werkzaamheden van de SBTNO betreffen conform de overeenkomst in ieder geval:


  1. het fungeren als de adviseur corporate governance, zoals genoemd in artikel 4 van de Landsverordering corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.));
  2. het ambtshalve of op diens verzoek adviseren van de opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid in het kader van de implementatie van de Code Corporate Governance dan wel de Landsverordening corporate governance in de overheidsvennootschappen en —stichtingen, hierna overheidsentiteiten. 
  3. Producten c.q. de te verrichten werkzaamheden in dit kader zullen in ieder geval omvatten:

Conform artikel 1 van de Landsverordening corporate governance wordt met de term bestuurder verstaan: de statutair directeur, het lid van de raad van bestuur, respectievelijk het lid van de raad van commissarissen van een vennootschap en de statutair directeur, het lid van de raad van bestuur respectievelijk het lid van de raad van commissarissen of een daarmee vergelijkbaar orgaan van een stichting.           

Startpagina


Seminar 21 februari 2013

‘Checks and balances’ in Corporate Governance op Curaçao"

  • het adviseren van de opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid inzake een voorgenomen vaststelling of aanpassing van een reserverings- en/of dividendbeleid voor de Overheidsvennootschappen;
  • het adviseren van opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid bij het voornemen om aandelen dan wel certificaten van aandelen te verkrijgen, vervreemden of te bezwaren;
  • het adviseren van de opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid bij de vaststelling of aanpassing van profielschetsen en procedureregels bij de benoeming van bestuurders;
  • het adviseren van de opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid of het voornemen tot de benoeming of voordracht van de benoeming van een bestuurder, voldoet aan de statuten van de overheidsvennootschap of stichting en aan de toepasselijke regels waaronder de procedureregels en profielschets als ook de Code Corporate Governance;
  • het adviseren van de opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid of het voornemen tot ontslag van een bestuurder, aan de toepasselijke regels, de Code Corporate Governance en de statuten van de overheidsvennootschap dan wel stichting voldoet. Ook dient geadviseerd te worden of de door de overheidsvennootschap of stichting aangevoerde argumenten in redelijkheid tot het voorgenomen ontslag kan leiden;

Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
Adviseur Corporate Governance